Ruszamy z konsultacjami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) dla Gminy Szczucin

Z radością informujemy, że Gmina Szczucin przystąpiła do projektu Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego, w ramach którego będziemy przeprowadzić pogłębione konsultacje społeczne
z mieszkańcami i przedsiębiorcami dotyczące sporządzanych zmianStudium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) dla Gminy Szczucin. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji celowej i ma na celu:

 • wzmocnienie konsultacji społecznych w procesach planistycznych;
 • wsparcie narzędziowe i kompetencyjne pracowników JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) przy prowadzeniu procesów konsultacyjnych;
 • efektywne włączanie mieszkańców w planowanie przestrzenne i rozwój gmin.


Więcej informacji na stronie projektu: http://szkolaplanowania.pl/

W ramach projektu zostanie zrealizowane szereg technik konsultacyjnych, m.in. warsztaty przyszłościowe czy mapę interaktywną.

Już dziś zapraszamy na pierwsze w procesie konsultacyjnym spotkania w formule warsztatu przyszłościowego, które odbędą się:

 • 06.02.2018 r. w godz. 12:00-14:30 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin;
 • 06.02.2018 r. w godz. 16:00-18:30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skrzynce.

Kluczowe kwestie poruszane na spotkaniach to:

 • utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skrzynce – na terenach położonych przy drodze krajowej DK73;
 • zmiana przeznaczenia terenów zieleni nieurządzonej pod zabudowę mieszkaniową i funkcje rekreacyjne na terenie miejscowości Dąbrowica i Zabrnie;
 • ujęcie w studium nowych lokalizacji z przeznaczeniem na kopalnie odkrywkowe
  w miejscowościach Skrzynka, Słupiec – aktualizacja zapisów zgodnie z obowiązkiem ciążącym na gminie na podstawie przepisów prawa.

Spotkania konsultacyjne w formule warsztatu przyszłościowego rozpoczynają proces konsultacyjny dla zmian w studium. Ich celem będzie zebranie pomysłów, potrzeb oraz opinii mieszkańców i przedsiębiorców, które będą pomocne w opracowaniu wstępnej koncepcji zmian.

Zakres tematyczny obu spotkań jest taki sam, zatem zapraszamy do udziału w jednym z nich –
w preferowanym przez Państwa terminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

W temacie: Czym jest Studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy to dokument planistyczny sporządzany obowiązkowo dla terenu całej gminy. Decyduje o rozwoju urbanistycznym miasta i gminy, poprzez zapisy dotyczące m.in. przeznaczenia i funkcji poszczególnych obszarów gminy, układu komunikacyjnego, systemu zieleni, obiektów i obszarów podlegających ochronie. Studium jest aktem o charakterze bardziej ogólnym i obowiązuje władze Miasta i Gminy   m.in. przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).  Studium składa się z części tekstowej opisującej stan obecny (uwarunkowania) oraz przyszły (kierunki) oraz z części graficznej, na którą składa się szereg map tematycznych.

Burmistrz Szczucina-Andrzej Gorzkowicz