Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Szczucin

Firmy świadczące usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych

Usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych  lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczucin mogą świadczyć firmy posiadające zezwolenie Burmistrza Szczucina.

 

Obecnie usługę mogą świadczyć:

 1. Zakład Usług Komunalnych „ZUK”, 33-230 Wola Szczucińska 142, tel: 14 649 52 63, 14 643 67 98
 2. Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o. o., ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice, tel: 14 657 50 28

 

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – oświadczający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 3. Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 4. Posiadanie pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:
  - udokumentowanych potwierdzonymi dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne, umowami dzierżawy, najmu, leasingu,
  - spełniających wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
  - posiadającego na nadwoziu adres i nazwę firmy lub logo wskazujące na właściciela.
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty

 1. 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 3. 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w Kasie Urzędu, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: 49 9464 0001 2001 0000 4011 0002 w Banku Spółdzielczym w Szczucinie.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

 

Miejsce złożenia wniosku

Wypełnione druki należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Szczucin (parter, pok. nr 2) lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin.

 

Termin odpowiedzi

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 5. Uchwała Nr LIX/539/23 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczucin.

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

Portal Interesanta

Bocian Słupiec

POMOC DLA UKRAINY/Допомога Україні

 

 

Szczucin Kamera On-line

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Kalendarz Imprez Gminnych

Komunikaty i ostrzeżenia

Przytulisko "Reksio"

Informator SMS

Gazeta Szczucińska

Małopolska

Deklaracja dostępności

 

Ciepłe Mieszkanie

Ekointerwencja

Jakość powietrza

Komunikaty dot. Cyberbezpieczeństwa

Badania ankietowe w Małopolsce

Fundusz Dróg Samorządowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Polski Ład

Małopolskie OSP 2022