Na terenie przyległym do Zakładu Usług Komunalnych w Woli Szczucińskiej pod nr 142 (tel. 14 641 00 38) działa prowadzony przez firmę: FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o., ul. Strefowa 8, 39– 400 Tarnobrzeg, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczucin, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mogą bezpłatnie, po samodzielnym dostarczeniu, oddać wskazane poniżej odpady z zastrzeżeniem, że ponoszona jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin:
 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe,
 • popiół,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 8 opon samochodowych na rok,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowo-budowlanych tzn. niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, można dostarczać do PSZOK w ilości nieprzekraczającej 300 kg/nieruchomość w ciągu roku w zabudowie jednorodzinnej i 1000 kg/nieruchomość w ciągu roku w budynkach wielolokalowych,
 • odpady tekstyliów i odzieży.

W PSZOK odpady są przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15.00.