Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Szczucin

Program Rodzina 500+

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
  • zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
  • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  • z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 1. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. matce lub ojcu;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
 • jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
 1. opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Cel świadczenia wychowawczego.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspakajaniem jego potrzeb życiowych. W uzasadnionych przypadku po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku stwierdzenia, że rodzina wydatkuje świadczenie wychowawcze niezgodnie z celem lub marnotrawi otrzymywaną na dziecko pomoc, świadczenie będzie wypłacane w formie rzeczowej lub usługowej.

Kryterium dochodowe.

Świadczenie wychowawcze od dnia 1 lipca 2019 r. nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Nie jest brany pod uwagę dochód rodziny i nie są wymagane dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny.

 

Wysokość świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko a w przypadku opieki naprzemiennej 250 zł i jest wypłacane do dnia ukończenia 18-go roku życia. Jest to świadczenie nieopodatkowane.

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat.

Jakie dokumenty do wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego?

 • Wypełniony WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 • Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy - dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika,
 • Opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
 • Opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • Rodzic adopcyjny – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie dziecka,
 • Cudzoziemiec - kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399, oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) lub kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
 • Dziecko pod opieką naprzemienną - odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • W przypadku przebywania rodzica dziecka lub członka rodziny poza granicami kraju: umowa o pracę, umowa zlecenie, o dzieło, druk ZUS A1,
 • W uzasadnionych przypadkach - inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego np.: prawomocny wyrok sądu orzekający separację, rozwód i ustalający miejsce pobytu dziecka, orzeczenie sądu o alimentach na dziecko, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka  itp.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę na wniosku.

Terminy składania wniosków świadczenie wychowawcze

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Świadczenie wychowawcze 500+

Obecny okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do dnia 31 maja 2021 roku.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy należy składać:

 • od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem:
  • systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Banki, które umożliwiają składanie wniosku przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem systemu moj.bnpparibas.pl) Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA,mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze.
  • internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):
   • za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
   • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
 • od 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej (papierowej)

Jednocześnie nadmienia się, że na bieżąco przyjmowane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na obecny okres, który trwa do 31-05-2021 r. np. od osób, które dotychczas nie pobierały na dane dziecko świadczenia wychowawczego gdyż dopiero się ono urodziło. Osoby te mogą złożyć wniosek w MGOPS w Szczucinie w formie tradycyjnej (papierowej) lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej

Portal Interesanta

Bocian Słupiec

POMOC DLA UKRAINY/Допомога Україні

 

 

Szczucin Kamera On-line

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Kalendarz Imprez Gminnych

Komunikaty i ostrzeżenia

Przytulisko "Reksio"

Informator SMS

Gazeta Szczucińska

Małopolska

Deklaracja dostępności

 

Ciepłe Mieszkanie

Ekointerwencja

Jakość powietrza

Komunikaty dot. Cyberbezpieczeństwa

Badania ankietowe w Małopolsce

Fundusz Dróg Samorządowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Polski Ład

Małopolskie OSP 2022