Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gmina Szczucin

Deklaracja dostepności (obowiązek sprawozdawczy do 31.03.2021)

Utworzono dnia 20.05.2021

Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy Szczucin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.szczucin.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin dla strony www.szczucin.pl wykonano samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa www.szczucin.pl na dzień 2021.03.25 uzyskuje 84,45 pkt na 100.

 

 • Brak alternatywnego opisu zdjęć zamieszczanych na stronie.

 • Brak kontrastu dla treści nie będących tekstem.

 • Nieprawidłowe lub brak opisów nagłówków utrudniających nawigację na stronie.

 • Jeden z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator wystąpił już na stronie wcześniej).

 • Nieprawidłowa składnia linków przekierowujących do treści na innych stronach.

 • Niektóre linki nie posiadają treści lub tytułu lub nie posiadają alternatywnego opisu.

   

  Data sporządzenia deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

   

  Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Powiększanie czcionki

 • Ustawienie wysokiego kontrastu

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą do kontaktu jest:

  Daniel Włusek, Daniel Puła, e-mail: publikacje@umigszczucin.pl, tel. 14 644 31 30

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   

  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

   

  Dostępność architektoniczna

  1. Urząd Miasta i Gminy Szczucin, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin

  Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Wolności przy drodze wojewódzkiej 982. Wejście to posiada podjazd i dostosowane jest do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Od strony ulicy Wolności znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma dostępnych sanitariatów dla osób niepełnosprawnych

  W urzędzie zatrudniony jest pracownik znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Sekretariatu lub Dziennika Podawczego. 

Biuletyn Informacji Publicznej

Szczucin Kamera On-line

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Komunikaty i ostrzeżenia

Przytulisko "Reksio"

Informator SMS

Gazeta Szczucińska

Małopolska

Deklaracja dostępności

 

Ekointerwencja

Jakość powietrza